Pályázatok- EFOP-5.2.2

Tájékoztató EFOP-5.2.2-17-2017-00137

2018.07.19.

A szakmai műhely során az ÖMÉFA tevékenységeit ismerhettük meg.

Az Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány 2007-ben jött létre azzal a céllal, hogy az “Önálló Másság” tiszteletben tartása mellett, a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek különböző szolgáltatásokkal segítse. Rehabilitációs Szolgáltató Központ Fogyatékos Emberek Nappali Intézményt működtetnek, melynek célja a nappali szociális intézményi ellátásban történő egyéni fejlesztés és ennek kapcsán a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek társadalmi, munkaerő-piaci felkészítése és integrálása. Tevékenységük kiterjed a különböző szervezett szolgáltatások megvalósítására, a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek különböző szükségletalapú szolgáltatásokkal történő ellátásának minőségi és mennyiségi javítására, a társadalmi kohézió erősítésére, az esélykülönbségek mérséklésére.

Szervezetük székhelye Miskolcon, a Váltó u. 45. szám alatt található. Az épület 768 m2 alapterületű, teljesen akadálymentesített, a fogyatékkal élő emberek nappali ellátására és ügyfélforgalom lebonyolítására egyaránt alkalmas. Az épületben rendelkezésre állnak az egyéni fejlesztéshez szükséges helységek és eszközök, valamint a kiscsoportos és a nagyobb közösségi programok lebonyolításához, szükséges helységek és felszerelések. Szakmai partnereikkel a munkakapcsolatot folyamatosan alakítják ki. Partneri kapcsolataik kiterjednek mind helyi mind pedig régió és országos szinten is. Az előadó nagyon szívesen invitálta a résztvevőket, hogy bármikor látogassanak el az intézménybe, és ott nagyon szívesen végig kalauzolnak az egyes helyiségeken, illetve nagyon szívesen tartanak bemutató foglalkozásokat is.

Nagydobronyi Református Egyházközség Rehoboth Szeretetotthona

2018.07.15.

A Rehoboth Szeretetotthon 2003-as létrejötte óta biztosít folyamatos ellátást az egyedülálló, elhagyatott idős emberek utolsó éveinek könnyebbé, szebbé, gondtalanabbá tételére törekedve. A szeretetotthon építése és berendezése adományok és felajánlások felhasználásával történt. A szeretetotthonba történő felvétel független a jelentkező nemzetiségétől, nemétől vagy vallásától. A felvételnél előnyt élveznek azok az idős emberek, akiknek nincsenek hozzátartozóik. Az otthon lakói folyamatos ellátásban, személyre szabott segítségnyújtásban részesülnek. A szeretetotthonban rendszeresek a kulturális, szabadidős közösségi programok, melyek az idős személyek elmagányosodásának, elzárkózásának megelőzését szolgálják.

A fentiek alapján Nagydobronyi Református Egyházköség munkavállalóiról és önkénteseiről elmondható, hogy munkájuk során folyamatosan igyekeznek segítséget nyújtani az élet minden területén, minden hátrányos helyzetű, nehéz sorsú társadalmi csoportnak és rétegnek, Megfelelő tapasztalattal rendelkeznek az idős és demens személyek, a fogyatékkal élő, beilleszkedési-, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek, a roma kisebbség problémáinak ellátásában. Az egyre növekvő igények a munkavállalók részéről folyamatos fejlődést, készenlétet követelnek meg. Az egyházközség tapasztalatai átadásával hatékonyan veheti ki részét a nemzetközi együttműködésekből és megfelelő kompetenciákat, stratégiákat sajátíthat el a találkozók, programok alkalmával.

Projekt megvalósítás 2018.06.30

2018.07.04.

A Miskolc-Csabai Kapui Református Egyház támogatást nyert az EFOP-5.2.2-17-2017-00137 kódszámú “Transznacionális együttműködések megvalósítása a Miskolc-Csabai Kapui Református Egyház szervezésében” című pályázaton, mely megvalósítása 2018 januárjától 2019 decemberéig tart.

2018. januárjától a projekt megvalósítása folyamatosan zajlik, felállt a megvalósítói stáb, elkészült a szakmai tevékenységek ütemezése, egyeztetésre kerültek a pontos dátumokkal ellátott rendezvények időpontjai.

Az együttműködő partnerekkel a kapcsolatfelvétel megvalósult, a kapcsolattartás és együttműködés folyamatos, a közös megbeszélések révén kialakításra került a tapasztalatszerzési, együttműködési és kommunikációs terv. Minden együttműködő partner és a projekt gazda között megvalósult a feladatok egyeztetése az együttműködés szabályainak, kereteinek meghatározására, az együttműködési megállapodások aláírásra kerültek.

2018. január és 2018.06.30 között megvalósult rendezvények:

Szakmai műhely munka egy alkalommal, 4 alkalommal meeting és nemzetközi hálózatépítés.

A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek során elkészült és kihelyezésre került a tájékoztató tábla.

Az egyházközség rendelkezik egy honlappal, melyre folyamatosan kerülnek fel a projekttel kapcsolatos bejegyzések.

Meghívó 2018.07.12.

2018.07.03.

Nagydobronyi Református Egyházközség Talentum Jótékonysági Alapítványa

2018.07.02.

A Nagydobronyi Református Egyházközség Talentum Jótékonysági Alapítvány a Nagydobronyi Református Egyház presbitériuma által jött létre 2002-ben, azóta segíti folyamatosan Nagydobronyban és az Ungári járásban a hátrányos helyzetű családokat, oktatási intézményeket és óvodákat. Az alapítvány munkája során különböző családi- és gyermekprogramokat, jótékonysági közösségi megmozdulásokat, adománygyűjtéseket, adományozásokat szervez. Rendszeres esemény az iskolakezdés előtt álló hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett iskolai felszereléseket gyűjtő kezdeményezés, melynek keretében évről-évre egyre több gyermek juthat hozzá az iskolába járáshoz szükséges eszközökhöz. Az alapítvány immár 15 éve dolgozik a településen és térségben élő nehéz sorsú gyermekek, családok, idős személyek élethelyzetének javításán. A működés időtartama alatt támogatott személyek száma körülbelül 15000 főre tehető.

Tájékoztató EFOP-5.2.2-17-2017-00137

2018.07.02.

A 2018. június 30-án megrendezett tanulmányút és szakmai műhely célja az volt, hogy a résztvevők a helyszínen ismerkedjenek meg egy olyan intézmény munkájával, amely hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését segíti, illetve a szakmai műhely során egyeztetésre kerüljenek a látottak és a résztvevők is beszámolhassanak a saját szakterületükön megismert és a gyakorlatban is alkalmazott jó gyakorlatokról. A tanulmányúton és szakmai műhelyen 30 fő vett részt. A meglátogatott intézmény az Ökomenikus Segélyszervezet Olaszliszkán található Szociális és Fejlesztő központjának Fejlesztő Háza volt. Az intézmény célja segítséget nyújtani a tanulásban vagy valamely művészeti ágban tehetséges hátrányos helyzetű, tanulási nehézséggel küzdő iskolás gyermekeknek és családjaik számára.

Az itt végzett tevékenységek:

– Tantárgyi fejlesztést, tehetséggondozást, felzárkózást és korrepetálást segítő foglalkozások
– Fejlesztőpedagógus segíti a gyermekeket mindennapi munkájukban: tanulásban, készség és képesség fejlesztéssel
– Segítségnyújtás a szabadidő hasznos eltöltésében: pl. játszóházi foglalkozások, kézműves foglalkozások, tánc, sakk, furulya, drámapedagógia
– Gyermekek pszichológiai felmérése és segítése
– Egészségnevelés, egészségmegőrzés
– Szemléletformálás, hagyományőrzés, hagyományok ápolása
– Tanácsadás továbbtanuláshoz, életvitelhez
– Szülők bevonása a programokba

Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek 80%-ának javulnak az iskolai eredményei. A 8. osztály elvégzése után a végzősök legalább fele érettségit adó, illetve hiányszakmát nyújtó szakképzésben tanul tovább.

A fejlesztő házban 30 gyerek fejlesztéséről gondoskodnak, ebben a munkában 8 pedagógus és egy pszichológus vesz részt. A gyerekek II. – VIII. osztályosok. A foglalkozások 1,5 óra tanulásból és 0,5 óra játékból állnak.

Az intézmény működési költségeit pályázatokból tudják előteremteni. Munkájukat pedagógus és nem pedagógus segítők támogatják. Az utóbbiak elsősorban a takarítás és az adminisztráció feladataiban vesznek részt.

Gyűjtenek adományokat is, és ezekből a rászorulók szükségleteik szerint választhatnak és vihetnek el ruhákat.A tanulmányút, majd az azt követő szakmai műhelymunka nagyon hasznos volt. A részvevők egy olyan településen működő intézményt ismerhettek meg, ahol jelentős a roma lakosság aránya. A hatékony segítségnyújtáshoz, felzárkóztatáshoz és fejlesztésekhez sajátos, speciális módszereket kell alkalmazni. A gyerekeknek olyan szokásokat kell elsajátítani, amelyekkel otthon nem minden családban találkoznak. (személyi és környezeti higiénia követelményei, rendrakás a foglalkozások végén stb.) Az itt alkalmazott módszerek hasonló környezetben, más helyen is valószínűleg jól hasznosíthatók lennének.

Meghívó 2018.06.30.

2018.06.20.

Nagydobronyi Református Cigány egyházközség

2018.06.16.

A Nagydobronyi Református Cigány egyházközség létrehozása a romák között végzett misszió iránt évtizedek óta elkötelezett Szabó Dániel nagydobronyi prezsbiteri elnök ötlete alapján történt. Az egyházközség számára mindig is létkérdés volt a cigányság társadalmi felzárkózása. A romák számára létrehozott gyülekezet eleinte igehirdetéssel és szeretetvendégségek szervezésével foglalkozott, majd a közösségbe szervezést követően – a létszám növekedésével együtt – az alkalmak száma és a felmerülő igények is növekedésnek indultak. Ezzel együtt az egyházközség lelkipásztori-lelkigondozói felelőssége is nőtt, a közösség rendszeres odafigyelést, vezetést igényelt. A növekvő szükségletek és a megjelenő problémák a nagydobronyi egyházközség részéről egyre nagyobb munkaerőt, segítséget követelnek meg. Emiatt az egyházi alkalmazottak terepmunkára való felkészítése, fejlesztése vált szükségessé, mely a mai napig még nem megoldott. Jelen projekt segítséget nyújthat olyan stratégiák kialakításában, képzések megvalósításában, melyek fejlesztik a munkavállalók kompetenciáit és megfelelő tapasztalattal látják el őket.

Nagydobronyi Református Egyházközség

2018.06.03.

A projekt megvalósítás során az egyik nemzetközi partnerünk a Nagydobronyi Református Egyházközség. 

A Nagydobronyi Református Líceumot 1995. augusztus 15-én Szabó Dániel, a Prezsbiter Szövetség elnöke és Horkay László nagydobronyi lelkipásztor alapította. A felvételi vizsgák alapján, az 1995/1996. tanévet 26 diákkal és 18 tanárral kezdte meg az intézmény. Az intézmény alakulásakor épületekkel nem rendelkezett, a nagydobronyi középiskola régi épületének tantermeit bérelte. Ezt követően a Nagydobronyi Községi Tanács vezetősége a régi óvoda helyiségeit átadta az egyházközség részére, hogy ott az intézmény kollégiumot hozhasson létre. A következő években különböző támogatásoknak köszönhetően az iskola lány- és fiúkollégiumot hozott létre és több épületrészt is fejleszteni, bővíteni tudott. Megtörtént továbbá a vizesblokkok és a fűtési rendszer korszerűsítése.

Az oktatói munkán kívül az iskola nagyon nagy hangsúlyt fordít a nevelésre. Ebben a munkában Isten igéjére támaszkodva, annak segítségével igyekszik keresztyén hitre és erkölcsre “nevelni” a fiatalokat. A nevelőtanárok a “bentmaradós” hétvégéket izgalmas, tanulságos és építő programokkal színesítik. Az iskola tanulói önkéntes diakóniát vállalnak. Szabadidejükben látogatják a faluban élő egyedülálló idős embereket, meglátogatják az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon gyermekeit és Rehaboth Szeretetotthon bentlakóit. Rendszeres jótékonysági rendezvény az Adventi Vásár. Ez alkalommal a diákok saját kezűleg készítenek emléktárgyakat, és az értékesítésükből származó összeget a saját maguk által meghatározott jótékonysági célokra használják fel.

Az intézmény megalakulása óta működik a líceum kórusa. A kórus találóan a “Hit Kórusa” nevet vette fel. 200 fölötti fellépést tudhat maga mögött, ezek között a szolgálatok között voltak: gyülekezeti meghívások, kiszállások, kórus-találkozók, ünnepségek.

A felvételizőknek az iskola lehetőséget ad a felkészülésre. Minden évben előkészítő tanfolyamot indít a vizsgatantárgyakból, mely lehetőséget nyújt a jelentkezőknek jobban felkészülni a megmérettetésre, és egyben arra is, hogy betekintést nyerjenek az iskola életébe és megismerkedjenek leendő osztálytársaikkal.

Tájékoztató EFOP-5.2.2-17-2017-00137

2018.05.28.

A 2018.május 26.-i műhelymunka első részében a hátrányos helyzetű csoportok közül a fogyatékkal élők helyzetéről volt szó. A rendezvény résztvevőinek Hazir Dóra, a Támogató szolgálat vezetője mutatta be a Szimbiózis Alapítvány tevékenységét.

Az Alapítvány célja peremhelyzetű sérült emberek oktatása, nevelése, társadalmi integrációjukat támogatása. Egyik fontos feladatuk a fogyatékossággal élők lakhatásának megoldása. Feladataikat több telephelyen látják el.

Ezek közül a Miskolc Martin Kertvárosban található Habilitációs Központot és Baráthegyi majorságot emelte ki az előadó, aki előadását diaképek vetítésével tette szemléletesebbé.

Miskolcon, a Martin-kertvárosi részben, egy volt iskola épületének átalakításával és hozzáépítésével hozták létre és működtetik a fogyatékossággal élők Nappali ellátását 40 férőhellyel és 14 fő számára Lakóotthoni ellátást biztosítanak.

A foglalkoztatási képzés két területre terjed ki.

  • a fogyatékkal élők esetén alapvető cél, hogy ők elérjék a munkavégzési képességük optimális szintjét, elsősorban az ajándéktárgy készítés folyamataiban vesznek részt
  • a megváltozott munkaképességűek esetén segítenek megtalálni a munkáltatók által meghatározott munkakörök betöltésére alkalmas megváltozott munkaképességű álláskeresőket.

Figyelmet fordítanak az alternatív energia felhasználásra, telepeiken szélkerék és napkollektor található.

A Baráthegyi majorságban állattartással, növénytermesztéssel, élelmiszergyártással és öko-turizmussal foglalkoznak.A bemutatás egy rövid összeállítással fejeződött be, amelynek címe “Lakók történetei” volt. Megismerkedhettünk az itt élők közül Tamara, Renáta, “Gyuszó”, Imi és Zsuzsa, valamint Dani történeteivel.