Pályázatok- EFOP-5.2.2

Tájékoztató EFOP-5.2.2-17-2017-00137

2018.04.20.

2018. 04. 19-én Mályiban a Mécses Központban került sor arra a rendezvényre, amely a romák és mélyszegénységben élők helyzetével foglalkozott. A rendezvényen 18 fő vett részt. A résztvevők kerekasztal megbeszélésként a témához többször is hozzászólva mondták el tapasztalataikat, véleményüket.

Ismertetést hallgattunk a romák helyzetével foglalkozó tanulmányok fontosabb megállapításairól. Ezek a problémafelvetést szolgálták.

Elsőként a társadalomban meglévő előítéletet említették. Ez több esetben is megnyilvánul. Például a különböző helyeken meghirdetett állásokra jelentkezők közül nem a romákat szokták alkalmazni. Ebben az a megdöbbentő, volt rá példa, hogy roma származású vállalkozók, munkaadók is ezt a gyakorlatot követték.

A romáknak a többségi társadalométól eltérő életmódja és szokásai is problémák forrása. Különösen, ha ez alacsony műveltségi szinttel párosul. Ez időnként közfeltűnést keltő módon és a társadalmat erősen irritáló formában jelentkezhet, növeli a romákkal szembeni ellenérzéseket, általánosításhoz vezet. Például Miskolcon az “Avasi fészekrakók” ügye.

A régióban meglévő munkanélküliségből is következik, hogy a fiatalok számára hiányzik a követendő családi példakép. Vannak roma származású, tanult és a társadalomba beilleszkedett, elfogadott személyek, akik nem szívesen vállalják származásukat. Pedig az ő feladatuk is lenne, hogy a roma közösség számára példaképpé váljanak. Ők hitelesek tudnának lenni ebben a közösségben.

Az országos adatokhoz mérten alacsony bérszínvonal is hozzájárulhat ahhoz, hogy a fiataloknál hiányzik a motiváció. Nem az a perspektíva, hogy szakmát tanulva, elhelyezkedve munkából éljenek meg. Ehhez hozzájárul, hogy a tájékozatlan, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező szülők sem ismerik fel a megfelelő tudás megszerzésének jelentőségét, gyermekeiket nem ösztönzik a tanulásra, nem kísérik figyelemmel iskolai tevékenységüket. Ennek egyik járulékos következménye a végzettség nélküli iskola elhagyás, melyet megerősített a tankötelezettség 18 évről 16 évre történő lecsökkentése is. Csábítóan hangzik, hogy Nyugat-Európában könnyebben és jobban lehet érvényesülni. A fiatalok veszélyeztetetteké válhatnak, mert Itthon is különböző ügyeskedéssel próbálkoznak jövedelemhez jutni munka helyett, és ez időnként törvénysértésekhez vezet,

A családok gyermekekre gyakorolt kedvezőtlen hatása az iskolai oktatásban is nyomon követhető. A fiatal, iskolát kezdő gyermekekben érdeklődés, lelkesedés tapasztalható. Szorgalmasak, nagy terveik vannak. Nagy részük 10-12 éves korára ezeket feladja, tanulmányi eredményük leromlik, fegyelmezetlenné válnak. Kezdik átvenni a felnőttektől azt a hibás szemléletet, hogy “nekem aztán senki nem fog parancsolni”.

A romákra jellemző megállapítások nagy része érvényes a mélyszegénységben élő nem roma lakosságra is.

A probléma megoldása össztársadalmi feladat, amelyben a maguk sajátos lehetőségeivel és eszközeivel az egyházaknak is részt kell venni. A többségi társadalom tagjait az elfogadás és a tolerancia irányába, a kisebbséghez tartozókat pedig az alkalmazkodásra a tradicionális társadalmi normák elfogadására, és az együttélési szabályok betartására kell ösztönözni.

Tudatosítani kell, hogy a jogokhoz kötelezettségek is társulnak, és a törvénysértéseknél a származás nem adhat felmentést.

A hátrányok hatásainak mérsékléséhez egyenlő hozzáférést kell biztosítani a foglalkoztatási, oktatási és szociális lehetőségekhez.

Fokozott segítségre van szükség a nevelés oktatás terén.Segíteni kell a felnőttek szemléletformálását is. Például meg kell tanítani a családokat az ésszerű gazdálkodásra, a beosztásra.

Meghívó 2018.04.26

2018.04.20.

Együttműködő partnerek

2018.04.16.

A projektben partnerként együttműködő egyházközségek és a támogatást igénylő egyházközség évek, évtizedek óta kapcsolatban állnak egymással, rendszeresen valósítanak meg tapasztalatcserét, egymást támogató közvetett együttműködéseket.

Mivel a pályázó és partnerei is azonos területen tevékenykednek, hasonló munkát folytatnak, és mindennapi feladataik megegyeznek, elmondható, hogy a fejlesztés által megcélzott terület, tevékenység (hátrányos helyzetűek támogatása, szociális segítségnyújtás, közösségfejlesztés, társadalmi reintegrációt célzó intézkedések) tekintetében megfelelő tapasztalattal és gyakorlattal rendelkeznek.

  • Bodrogszerdahelyi Görög Katolikus Egyházközség
  • Nagydobronyi Református Egyházközség
  • Szesztai Katolikus Egyházközség
  • Nagypeleskei Görög Katolikus Egyház
  • Szent Miklós Görög Katolikus Egyház (Szatmárnémeti)
Meghívó 2018.04.19

2018.04.12.

Projekt megvalósítás 2018.03.31.

2018.04.03.

A Miskolc-Csabai Kapui Református Egyház támogatást nyert az EFOP-5.2.2-17-2017-00137 kódszámú “Transznacionális együttműködések megvalósítása a Miskolc-Csabai Kapui Református Egyház szervezésében” című pályázaton, mely megvalósítása 2018 januárjától 2019 decemberéig tart.

2018. januárjától a projekt megvalósítása folyamatosan zajlik, felállt a megvalósítói stáb, elkészült a szakmai tevékenységek ütemezése, egyeztetésre kerültek a pontos dátumokkal ellátott rendezvények időpontjai.

Az együttműködő partnerekkel a kapcsolatfelvétel megvalósult, a kapcsolattartás és együttműködés folyamatos, a közös megbeszélések révén kialakításra került a tapasztalatszerzési, együttműködési és kommunikációs terv. Minden együttműködő partner és a projekt gazda között megvalósult a feladatok egyeztetése az együttműködés szabályainak, kereteinek meghatározására, az együttműködési megállapodások aláírásra kerültek.

2018. január és 2018.03.31 között megvalósult egy szakmai műhelymunka.

Tájékoztató EFOP-5.2.2-17-2017-00137

2018.03.30.

A 2018.03.22.-én megrendezett szakmai műhelyet a projektmenedzser nyitotta meg, köszöntötte a vendégeket, majd a szakmai vezető ismertette a projekt szakmai tervét. A projektmenedzser bemutatta a projektgazda szervezetet. Az egyházközség folyamatosan végez igényfelmérést ellátottai, munkavállalói, gyülekezeti tagjai és a település lakossága körében, ehhez mérten alakítja ki szociális munkájában alkalmazott cselekvési terveit.

A szakmai műhely során a résztvevők bemutatták a saját szervezetiket. A bemutatásra kerülő szervezetek:

  • Bodrogszerdahelyi Görögkatolikus Egyházközség
  • Szesztai Katolikus Egyházközség:
  • Helmec Község Református Templom Egyházi Közössége
Meghívó 2018.03.22.

2018.03.22.

Szakmai műhely EFOP-5.2.2-17-2017-00137

2018.03.09.

A szakmai műhelyen az egyházközségek tisztségviselői, munkavállalói, szakemberei, az egyházközség által fenntartott iskolákban alkalmazott munkatársak, egyházközség által fenntartott szervezetek, egyesületek és alapítványok munkatársai vesznek részt. 

Az EFOP 5.2.2. “Transznacionális együttműködések” című projekt keretében a Miskolc-Csabai Kapui Református Egyházközség 2018 március hónapban szakmai műhelymunka szervezését tervezi. A szakmai műhelymunka lehetőséget biztosít a külföldi partner szervezetek megismerésére. Az egyházi szervezetek tevékenységeinek bemutatása során lehetőség adódik az egyes településeken élő hátrányos helyzetű emberek életének, az egyházi szervezetek által, számukra nyújtott szolgáltatások feltérképezésére, ezáltal megvalósulhat a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása, nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, a társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése.A szakmai műhelyen az egyházközségek tisztségviselői, munkavállalói, szakemberei, az egyházközség által fenntartott iskolákban alkalmazott munkatársak, egyházközség által fenntartott szervezetek, egyesületek és alapítványok munkatársai vesznek részt.

Tájékoztató EFOP-5.2.2-17-2017-00137

2018.01.25.

A Miskolc-Csabai Kapui Református Egyházközség támogatást nyert az EFOP-5.2.2-17 kódszámú “Transznacionális együttműködések” című pályázaton, mely megvalósítása 2018 januárjától 2019 decemberéig tart.

A projekt keretében támogatott fejlesztések fő célja, hogy a tapasztalatszerzési, együttműködési tevékenységek megvalósításán keresztül az intézmények dolgozóit új módszerek, beavatkozási gyakorlatok elsajátítására és kidolgozására ösztönözze, fejlessze a hátrányos helyzetű személyek támogatása érdekében végzett munkához kapcsolódó tudásukat, stratégiájukat. A nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése révén, a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozásokat, ajánlásokat dolgozzon ki a hazai alkalmazásra, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményezhetnek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozó személyek helyzetének javítása szempontjából, a megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében.

Célcsoport

A projekt közvetlen célcsoportját képezik a Miskolc-Csabai Kapui Református Egyházközség, a partnerként bevont hazai és külföldi egyházközségek tisztségviselői, munkavállalói, szakemberei, illetve az egyházközség által fenntartott iskolák, szervezetek, egyesületek, alapítványok munkatársai.

Projekt által megvalósított szakmai tevékenységek

– Nemzetközi hálózatépítés

– A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás megismerése nemzetközi együttműködés keretében

– A nemzetközi együttműködés keretében megismert szolgáltatások tapasztalatainak feldolgozása, jó gyakorlatok leírása

– Kutatás és összehasonlító elemzés készítése

– Nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása

– Közös szakmai programok, műhelymunkák és hazai tanulmányutak partner szervezetekkel

– Disszemináció keretében a tapasztalatok megosztása

– A projekt eredményeinek széles körű megismertetéseA szakmai műhelyek, konferenciák, tanulmányutak, ismeretterjesztő előadások során a hazai és nemzetközi partnerekkel folyamatossá válik a kapcsolattartás, az együttműködés, mely révén a gyakorlatban is megvalósul a hálózatépítés. Létrejön egy olyan szakmai módszertani gyűjtemény, ajánlás, amelynek segítségével a szakemberek megismerhetik, elsajátíthatják a projektben feltárt jó gyakorlatokat, a projekt során továbbfejlesztett szolgáltatásokat, kidolgozott szakmai módszereket, megismerhetik azok gyakorlati alkalmazását, bővíthetik és fejleszthetik a szociális területhez, társadalmi problémák kezeléséhez kapcsolódó tudásukat, eszköztárukat.

EFOP-5.2.2-17-2017-00137

2018.01.02.

A Miskolc-Csabai Kapui Református Egyházközség 2017. márciusában az EFOP-5.2.2-17 kódszámú “Transznacionális együttműködések” című pályázatra projekttervet készített és adott be.

A pályázat kapcsán az egyházközség célja volt, a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása, nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, a társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése, együttműködések erősítése a Duna stratégia országai és a visegrádi országok szakértői között.

A projekt során összegyűjtött tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatások eredményei elérhetővé válnak, amelyek a jövőbeli tervezést és végrehajtást, valamint a mindennapos szakmai munkát majd segíteni tudják (szakmai ajánlások megfogalmazása által).A 2017-ben beadott pályázat kedvező elbírálásban részesült, a támogatói okirat aláírásra került, így 2018.januárjában kezdetét veszi az EFOP-5.2.2-17-2017-00137 kódszámú, “Transznacionális együttműködések megvalósítása a Miskolc-Csabai Kapui Református Egyház szervezésében” című projekt megvalósítása.