Pályázatok- EFOP-5.2.2

Kutatási hipotézis

2019.08.22.

1. Az idősek és a veszélyeztetett kiskorúak helyzetének javításához, a meglévő segítési módok mellett, további szolgáltatások szükségesek és lehetségesek.

2. Az egyházközségek alkalmasak olyan új stratégiák, beavatkozási módok, illetve szolgáltatások kialakítására, melyekkel részt vállalhatnak környezetük társadalmi, szociális, emberi problémáinak megoldásában.

3. A transznacionális együttműködés lehetővé teszi a különböző településeken szerzett tapasztalatoknak, a már bevált jó gyakorlatoknak, a meglévő szakmai ismereteknek, továbbá az egyházközségek vezetői és tagjai körében fellelhető személyes kompetenciáknak az alapján egy olyan tudásbázis kialakítását, mely a továbbiakban széleskörűen hasznosítható.

Disszemináció keretében a tapasztalatok megosztása

2019.08.20.

A szakmai megvalósítás során szerzett tapasztalatok megosztása, továbbadása, az eredmények bemutatása a projekt fontos elemét képezi. A kidolgozott tematikák, jó gyakorlatok átadása és bemutatása a kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek számára tréningek, képzések és kompetenciafejlesztő alkalmak megvalósításával történik. 

A disszeminációs alkalmak során a kézzelfogható eredmények mellett a nehezebben megragadható eredményeket (pl. szakmai ismeretek bővülése) és az áttételesen érvényesülő hatásokat (szervezetek fejlődése, szolgáltatások bővülése) is szükséges bemutatni, emellett a megvalósítás során felmerült problémákat is ismertetni kell. A háttérfolyamatok bemutatásához, a projektmenedzsment tapasztalatainak átadásához fontos az együttműködés részleteinek bemutatása, a szervezési folyamatok részletes megismertetése.

A szakmai programokon résztvevők bővíthetik és fejleszthetik a szociális területhez, társadalmi problémák kezeléséhez kapcsolódó tudásukat.

Meghívó szakmai műhelyre 2019.08.29.

2019.08.18.

Meghívó szakmai programra 2019.08.26.

2019.08.17.

Műhelymunkák és hazai tanulmányutak

2019.08.16.

A projektben megvalósított műhelymunkák során lehetőség nyílik minden érintett bevonására a tervezés, problémamegoldás, útkeresés folyamatába. Segít, hogy a résztvevők a célt és a folyamatot szem előtt tartva hatékonyan működjenek együtt, így a közös munka egyszerű, eredményes és inspiráló lesz. A műhelymunkák szabályozott folyamata elkülöníti a problémamegoldás konvergens (fókuszáló) és divergens (kreatív) szakaszait, így azok hatékonyak lesznek,

A tanulmányutak célja a feltárt problémák, helyi sajátosságok személyes megismerése, megismertetése. A tanulmányutak során a munkatársak tanulmányozhatják a szervező és a partner szervezetek konkrét szociális, képzési, társadalmi területen elért eredményeit, s azokat összevethetik más országok, résztvevők tapasztalataival. A tanulmányutak alkalmával a résztvevők helyszínbejárásokon, intézménylátogatásokon ismerhetik meg a településen élő hátrányos helyzetű személyek életkörülményeit, lehetőségeit.

A projekt keretében összesen 12 db műhelymunka és 8 db tanulmányút kerül megvalósításra.

Projektkutatás II.

2019.07.31.

Az átfogó kutatási témán belül, az érintett egyházközségek településein tapasztalható társadalmi, szociális, egyéni problémák feltárására törekszünk, valamint annak megismerésére, hogy az azok kezelésére kialakított eddigi intézkedések milyen hatékonyságúak.

Kutatásunk témája az is, hogy az érintettek körében milyen szükségletek, igények fogalmazódnak meg, továbbá, hogy ezek kielégítésére milyen bevonható további erőforrások állnak rendelkezésre.

Tekintettel arra a tényre, hogy a projekt megvalósítói a településeiken élő, támogatásra szoruló csoportok közül az időseket és a veszélyeztetett kiskorúakat választották ki közvetett célcsoportul, így kutatásunk konkrét témája:

az idősek és a veszélyeztetett kiskorúak helyzetének feltárása, igényeik megismerése, valamint az egyházközségeken belüli segítő kapacitások, szándékok és lehetőségek megismerése.

Projektkutatás I.

2019.07.30.

A kutatásra az EFOP-5.2.2-17-2017-00137 számú, “Transznacionális együttműködések megvalósítása a Miskolc-Csabai Kapui Református Egyház szervezésében” című pályázat keretében kerül sor. Témáját meghatározza a pályázat átfogó célja, és a projekt által elérni kívánt eredmény, produktum.

A szakmai terv szerint “a projekt célja a résztvevő egyházközségeknek településein és azok környezetében rendszeresen felmerülő, a lakosság életére (negatív) hatást gyakorló problémák feltárása, részletes megismerése, összehasonlítása – az azonosságok és az eltérések megismerése – és kezelésükre megfelelő stratégiák, intézkedések, beavatkozási logikák, jó gyakorlatok kidolgozása.” A tervezett eredmény: “A tevékenységek megvalósításának eredményeként a projektben részt vevők közösen egy általuk megtervezett produktumot (szolgáltatást) hoznak létre.”

Ezen keretek által meghatározottan a kutatás átfogó témája az, hogy az egyházközségek hogyan vehetnek részt a településeiken felmerülő, a lakosokat negatívan érintő problémák feltárásában és miként vehetnek részt azok megoldásában. A kutatásnak hatékonyan kell szolgálnia egy olyan szolgáltatás kialakítását, mely a jó gyakorlatok ismerete alapján, megfelelő stratégián és beavatkozási logikán alapul.

Projekt megvalósítás 2019.06.30.

2019.07.01.

A Miskolc-Csabai Kapui Református Egyház támogatást nyert az EFOP-5.2.2-17-2017-00137 kódszámú “Transznacionális együttműködések megvalósítása a Miskolc-Csabai Kapui Református Egyház szervezésében” című pályázaton, mely megvalósítása 2018 januárjától 2019 decemberéig tart.

2018. januárjától a projekt megvalósítása folyamatosan zajlik, felállt a megvalósítói stáb, elkészült a szakmai tevékenységek ütemezése, egyeztetésre kerültek a pontos dátumokkal ellátott rendezvények időpontjai.

Az együttműködő partnerekkel a kapcsolatfelvétel megvalósult, a kapcsolattartás és együttműködés folyamatos, a közös megbeszélések révén kialakításra került a tapasztalatszerzési, együttműködési és kommunikációs terv. Minden együttműködő partner és a projekt gazda között megvalósult a feladatok egyeztetése az együttműködés szabályainak, kereteinek meghatározására, az együttműködési megállapodások aláírásra kerültek.

2018. január és 2019.06.30 között megvalósult rendezvények:

Szakmai műhely munka 9 alkalommal, tanulmányút 8 alkalommal, 4 alkalommal meeting és nemzetközi hálózatépítés, konferencia 1 alkalommal, eredmények terjesztése széles körben 3 alkalommal, képzéshez kapcsolódó rendezvény 2 alkalommal, nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés 2 alkalommal, szakmai program 1 alkalommal.

A Szentlélek ereje, a ránk bízott talentumok és az Istennek tetsző élet V.

2019.06.30.

Nagy figyelmet kell ezért szentelni minden karitatív tevékenység megkezdése előtt, minden segítőnek szánt beavatkozás elindítását megelőzően a helyzet pontos megismerésére, feltárására, a lehetséges megoldások feltérképezésére, várható hatásaik mérlegelésére.

Tudnunk kell, hogy a társadalmi, szociális és egyéni emberi problémák megoldására irányuló legjobb szándékú beavatkozások is eleve kudarcra vannak ítélve, ha abba az érintetteket nem vonjuk be, ha nem az ő egyetértésükkel és együttműködésükkel történik kísérlet a probléma kezelésére.

Kutatásunk éppen annak feltárására irányul, hogy az egyházközségek településein, környezetében melyek azok a valós társadalmi, szociális és egyéni problémák, melyek megoldásában célszerű részt vállalni.

Fontos kiderítenünk, hogy a segítségre szorulóknak milyen konkrét igényeik, elvárásaik vannak, továbbá, hogy az egyházközség vezetői, tagjai milyen segítő tevékenység nyújtására képesek és készek.

Fontos továbbá az is, hogy ismerjük a különböző településeken működő egyházközségek tapasztalatait, a már meglévő jó gyakorlatokat.

„Ép testben ép lélek”

2019.06.30.

A 2019. június 28-án tartott rendezvény nagy érdeklődéssel kísért előadását Dr. Szabó Kató tartotta. Előadásának címe :”Ép testben ép lélek” volt.

Beszélt a szólás eredetéről, amely Juvenal elméjéből bukkant elő, és amelyben a római költő, szatirikus így fogalmazott:Orandum est ut sit mens sana in corpore sano! Ennek jelentése: Imádkozzunk azért, hogy ép lélek legyen ép testben!

Nem igaz az “ép testben ép lélek”.Nem tagadható, hogy a test és lélek harmóniában van egymással, de elsősorban a lélek hat a testre, és nem fordítva. Ezt igazolja a pszichoszomatikus medicina is, amelyben arra fektetik a hangsúlyt, hogy testi betegségek hátterében felleljék a lelki bajt (például a gyomor-patkóbélfekély okaként). Bár a test ápolására egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek napjainkban az emberek, mégsem lett tőle szebb vagy jobb a világ.

A 21. században vagyunk, amikor egyre hangsúlyozzák a különböző szűrővizsgálatok szerepét az egészség megőrzésében, miközben nem vesszük észre, hogy pontosan a civilizáció mennyit rontott az ember egészségén: a műanyagok, kipufogógázok, vegyszerek káros hatása mind ismert… de ennél még sokkal fontosabb, amiről keveset beszélünk, éspedig a lélek romlása, az erkölcstelenség, a szexualitás túlzott szabadsága és az anyagiak utáni hajsza.

Ott, ahol romlik a lélek, mindennek a romlását maga után vonja: először a testét, aztán a családét, majd a nagyobb közösségét. Imádkozva a lélek épségét szolgálja az ember, szeretve le tud mondani a másik javára, és azután jöhet a kocogás, a kerékpártúra és minden más, ami azt szolgálja, hogy a lélek temploma, a test is időlegesen ép maradjon.A test megtörhető, sebezhető, meghal és csak ajándékba kaptuk azért, hogy lelkünk benne fejlődjék: “Vagy nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma, aki bennetek van, s akit Istentől kaptatok, tehát nem vagytok a magatokéi?” (1Kor 6, 19)