Pályázatok- EFOP-5.2.2

Biztos Kezdet Ház Program

2019.06.29.

A 2019. június 27-én tartott rendezvény élénk érdeklődést kiváltó programja Vinczéné Telegdi Erzsébet előadása volt, amely a gyermekházak működését mutatta be.

A hazai Biztos Kezdet Program a gyermekszegénység és a kirekesztettség visszaszorítását tűzte ki céljául.

Hazánkban a jelenleg működő 112 gyerekházba 2014-ben 1700 volt a rendszeresen járó és 3941 a bevont gyerekek száma. E gyerekházak azonban olyan településeken vagy településrészeken jöttek létre, ahol ritkábban elérhetőek alternatív ellátási formák a célzott korosztály és szüleik számára és e településeken jellemzően magas a romák és a gyermekszegénység aránya is. Jelen pályázat keretében ilyen házak működésével ismerkedhettünk meg tanulmányutjaink során, Olaszliszkán és Vizsolyban.

A gyerekházak segítették, hogy a megcélzott gyermekekhez (és szüleikhez) elérjenek a szociális és egészségügyi ellátórendszer támogatásai.

Eredményeink szerint a gyerekekenmár látszanak a gyerekházak hatásaiA gyerekházzal kapcsolatban lévő intézmények (különösen az óvodák) érzékelik a gyerekek jobb szociális képességeit, könnyebb alkalmazkodó képességét, nagyobb szókincsét és jobb mozgásképességét.Az is kiderült azonban, hogy a gyerekekre gyakorolt ezen kedvező hatások csak abban az esetben várhatóak, ha szülők és gyerekeik rendszeresen járnak a gyerekházba.

A Szentlélek ereje, a ránk bízott talentumok és az Istennek tetsző élet IV.

2019.06.26.

Ha ez a meggyőződés hatja át az egyházközségek vezetőit és tagjait, akkor adott a társadalmi, szociális és egyéni problémák megoldásában való sikeres részvételüknek a legfontosabb feltétele.

A társadalmi, szociális gondokkal küzdő, bajban lévő embereken való hatékony segítésnek az alapfeltétele az egyházközségekben, hogy a vezetőkben és az egyházközség tagjaiban meglegyen a karitatív tevékenység iránti elköteleződés, a segítő szándék.

Ám azt is tudjuk, tapasztaljuk, hogy a segíteni akarás, a “jószándék”, nem hozza meg mindig a várt eredményt, sőt olykor annak épp az ellenkezőjét idézi elő. Ez olyankor szokott bekövetkezni, ha a kialakult helyzet konkrét ismerete nélkül, saját elképzeléseire hagyatkozva próbál valaki segíteni a szerinte bajban lévő emberen, vagy embereken. Az öncélú, megfontolatlan “jókodás” rendkívül romboló hatású lehet. Rombolja a segítőszándékot, hiszen a segíteni akaró és környezete könnyen azt a következtetést vonja le, hogy “azokon” nem lehet segíteni, vagy rosszabb esetben: “azok” nem is akarják, hogy jobb legyen nekik.

A kudarc elszenvedői a másik oldalon “azok”, akiken segíteni próbáltak, és akik valójában bizonyára szeretnék, hogy jobb legyen nekik, de a jó és a rossz fogalmát esetleg eltérően értelmezik, miként magát a “segítés” tényét akár kéretlen beavatkozásnak, netán méltóságuk megsértésének, vagy legrosszabb esetben személyük elleni támadásnak élik meg.

Meghívó képzéshez kapcsolódó rendezvényre 2019.06.28.

2019.06.23.

Meghívó képzéshez kapcsolódó rendezvényre 2019.06.27.

2019.06.22.

A Szentlélek ereje, a ránk bízott talentumok és az Istennek tetsző élet III.

2019.06.18.

Ám a keresztény felfogás szerint az emberi világban nincs abszolút determinizmus, jelentős részben magán az emberen múlik, hogy miként alakítja életét. Ahogy a vonatkozó bibliai történetből tudjuk: a talentumainkat eltékozolhatjuk, mélyre eláshatjuk, avagy a lehető legjobb eredményeket érhetjük el velük, általuk. Szabadságunkban áll eltékozolni, mélyre elásni tehetségünket, képességeinket, készségeinket, tudásunkat, kompetenciánkat, avagy jól sáfárkodhatunk velük, hasznosíthatjuk ezeket a magunk és mások hasznára. A mi felelősségünk.

A teremtett világ fájdalmakkal, gondokkal, nehézségekkel teli. A keresztény embert ez nem bénítja meg, nem dönti végső kétségbe esésbe. Számára a világ bajai, a körülötte lévő emberek problémái és saját fájdalmai olyan kihívások, melyek megválaszolására, a rossz dolgok megváltoztatására ő maga is hivatott.

A világ elviselhetetlennek tűnő állapota, az emberek romlottsága ellenére – a keresztény emberek hite szerint -, ebben a világban, ezek között az emberek között kell a Jézus által kijelölt úton járni, az ő példáját követni, az ő igazsága szerint élni. Ebben a világban, ilyen emberek között mutatható meg igazán a szeretet ereje, az emberek egymás iránti elköteleződésének hatása a világ jobbá tételére, saját életünk megújítására.

Műhely összefoglaló gondolatok

2019.06.16.

A 2019.06.14-i műhelymunka második részében a projekt során feltárt módszerek, tapasztalatok eredményeinek bemutatására került sor, Dr. Pankucsi Márta előadásában.

A projekt során megismerkedtünk számos olyan módszerrel, melyek a társadalmi problémák, a szociális gondok megoldását szolgálják. Tapasztaltuk, hogy széleskörű intézményi hálózat gondoskodik mind az idősek, mind a veszélyeztetett kiskorúak segítéséről. Ám a kutatási eredmények és a személyes tapasztalatok is azt mutatták, hogy mindezek mellett új szolgáltatások kialakítására is van igény. Főként az emberi kapcsolatok erősítése, fejlesztése, valamint a lelki problémák megoldásában való támogatás látszódnak olyan területeknek, ahol az egyházközségek szerepvállalása szükséges és lehetséges.

Meggyőződésünk az is, hogy az idősek és a veszélyeztetett kiskorúak, az egyházközséghez tartozók és a környezetben élők egyaránt képesek és készek másoknak jót tenni, segíteni, ahogy képesek és készek másoktól a jót elfogadni, visszaigazolni. Ez annak a szeretetközösségnek a lényege, melynek kialakítására törekszünk.

Három, egymással szorosan összefüggő programsorozatot javaslunk.

A, Beszélgetéseket indító előadássorozat

B, Kölcsönös szívességek bankja

C, Mert vannak jóságtartalékaink!

Az egyház, mint közösségformáló szervezet

2019.06.15.

A 2019. június 14-én megrendezett műhelymunka első részében Gecse Attila projektmenedzser röviden bemutatta a rendezvény résztvevőinek a “Transznacionális együttműködések” projektet.

Ezt követően Dr. Halász József szakmai vezető az együttműködő nemzetközi partnerek tapasztalatait foglalta össze. Röviden emlékeztetett a 2019.06.07-én elmondottakra, és kiegészítette a 2019.06-12-én Barta István zsoboki lelkipásztor által tartott előadáson elhangzottakkal. A jó gyakorlatok megismerését szolgálta az a tevékenység, amelyet az elnéptelenedő reformátusvallású szilágysági település megmentése érdekében végeztek.

A legnagyobb közösségformáló szervezet a református egyházközség. A település kezdett elnéptelenedni, mert munkalehetőség híján a fiatalok elvándoroltak, csak az idősebbek maradtak otthon. 1992-ben kezdtek el azzal foglalkozni, hogy a helybelieknek munkát adjanak. Az első intézmény a Bethesda Gyermekotthon volt. Erdélyből és a Királyhágó mellékéről küldtek ide gyermekeket.Munkahelyeket teremtettek, 47 alkalmazottat foglakoztatnak, ezek 90%-a falubeli. Ösztönzik a középkorosztály gyermekeit, hogy olyan képzésben vegyenek részt az egyetemen, amelyet hazatérve hasznosítani tudnak (logopédus, gyógypedagógus).

Zsombóki Református Egyház

2019.06.15.

A 2019.06.12-én rendezett műhelymunka egyik előadója Erdélyből, Zsobokról érkezett, és a veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek megsegítésének jó gyakorlatairól számolt be.

Először röviden bemutatta a községet, amely Szilágy megyében található, egy völgyben fekszik ezért úgy is nevezik, hogy “falu a gödörben”. Lakossága magyar nemzetiségű. (A megüresedő házakat csak magyaroknak adják el). Gyakorlatilag zsákfalú, ahová sokáig nem vezetett burkolt út. A lakosság néhány ember kivételével reformátusvallású. Így érthetően a legnagyobb közösségformáló szervezet a református egyházközség.

A település kezdett elnéptelenedni, mert munkalehetőség híján a fiatalok elvándoroltak, csak az idősebbek maradtak otthon. 1992-ben kezdtek el azzal foglalkozni, hogy a helybelieknek munkát adjanak. Az első intézmény a Bethesda Gyermekotthon volt. Erdélyből és a Királyhágó mellékéről küldtek ide gyermekeket. Az új, nagyobb gyermekotthon megépítéséhez németországi támogatóktól kaptak segítséget.

Kezdetben az intézmény nappali foglalkozást biztosított, majd bentlakásossá vált. Volt olyan év, amikor 100 gyermeket neveltek, jelenleg 60 gyermek van az otthonban. Jelképes összegért foglakoznak velük. (6-7 eFt) Roma és román gyermekek is vannak közöttük.

Az ellátáshoz 270 ha területet művelnek, és építettek egy malmot is. Három fóliaházban termelnek zöldséget. A munkákhoz szükséges gépeket be tudták szerezni. Farm és istálló valamint tehenészet tartozik az intézményhez. Munkahelyeket teremtettek, 47 alkalmazottat foglakoztatnak, ezek 90%-a falubeli.

Ösztönzik a középkorosztály gyermekeit, hogy olyan képzésben vegyenek részt az egyetemen, amelyet hazatérve hasznosítani tudnak (logopédus, gyógypedagógus).

Sok szervezettel tartanak kapcsolatot, ezek között vannak hazai, anyaországi, és külföldi szervezetek is.

A gyermekotthonban óvodás, 1-4, 5-8 és 9-12 osztályos csoportok működnek.Addig gondoskodnak a gyermekekről, amíg azok tanulnak. Az egyetemistákról is. A pályakezdésben sem hagyják őket magukra, segítenek nekik munkahelyet találni. Vannak olyanok is akik az otthonban találnak munkát.

Projekt eredményeinek ismertetése

2019.06.09.

A 2019. 06.07-én tartott szakmai műhely egyik témája a projekt során feltárt módszerek, tapasztalatok eredményeinek bemutatása volt, amiről Dr. Pankucsi Márta tartott előadást.

Bevezetőként röviden emlékeztetett a projekt céljára, majd folytatta:

A célnak megfelelő tervezett eredmény: “A tevékenységek megvalósításának eredményeként a projektben részt vevők közösen egy általuk megtervezett produktumot (szolgáltatást) hoznak létre.”

A megfelelő stratégiák, intézkedések, beavatkozások kidolgozása érdekében igyekeztünk feltárni a hasznosítható tapasztalatokat, a korábban már eredményesnek bizonyult módszereket.

A 20. század harmincas éveiben Miskolcon a Református Egyház Enyedy Andor püspök irányításával hasonló feladatok megoldására dolgozott ki egy modellt.

A társadalmi problémák enyhítésében való szerepvállalás, a közügyekben való részvétel, a város építésének ügye és az önépítés, a közösségépítés egyszerre, együtt valósult meg.

Igen, van számunkra minta. Sáfárkodhatunk mi is talentumainkkal, a bennünk lévő jóságtartalékok mozgósíthatóak, a szeretet parancsa cselekedeteinkben nyilvánulhat meg. Ha valóban polgárként akarunk élni, akkor nemcsak önmagunkról és családunkról kell gondoskodnunk, hanem képesnek és késznek kell lennünk, a saját életünk mellett, a körülöttünk lévő világ alakítására is. Ha református polgárok vagyunk, akkor képesnek és késznek lennünk arra, hogy életünk több legyen, mint biológiai vegetálás, munkálkodnunk kell a lehető legjobb önmagunk megvalósításáért, azaz be kell teljesítenünk azt a küldetést, amire megbízást kaptunk, amire hivatottak vagyunk.

A Szentlélek ereje, a ránk bízott talentumok és az Istennek tetsző élet II.

2019.06.08.

Először is benne van az ígéret, hogy minden ember hivatott valamire, minden ember felhatalmazást nyert arra, hogy beteljesítse hivatását. Mindenkinek van dolga, van olyan munkája, melyet szeretettel elkötelezetten végezhet.

E vallás hite szerint a világ, és benne az emberek rendkívül változatosak, nagyon sok a különbözőség, az eltérés. A kapott feladat nem sematizálható, nem felcserélhető, nem sablonos. Rendkívül eltérő, egyénre szabott, hogy ki mire hivatott.

Életünk egyik legfőbb feladata annak megtalálása, megismerése, hogy mi is a dolgunk a földi világban. Ha már tudjuk, akkor ránk vár a megvalósítás. Ám nem vagyunk magunkra hagyatva önmagunk alakításának, lehető legjobb önmagunk kiteljesítésének munkájában. Feladatunk teljesítéséhez kaptunk megfelelő képességeket, készségeket, tehetséget. Ezeket nevezzük talentumoknak.

Kapunk talentumokat, de azokkal nekünk kell sáfárkodnunk, nekünk kell befektetnünk, hasznosítanunk azokat. Az ember születésével megkapja a lehetőségeket ahhoz, hogy emberhez méltó, Istennek tetsző életet éljen.