Pályázatok- EFOP-5.2.2

Meghívó rendezvényre 2019.06.14.

2019.06.08.

Projekt eredményeinek széleskörű megismertetése

2019.06.08.

A 2019. június 7-én megrendezett szakmai műhelymunka keretében a résztvevők rövid tájékoztatást hallgattak meg a “Transznacionális együttműködések” projektről. A tájékoztatót Gecse Attila projektmenedzser tartotta.

A rendezvény következő részében, egy rövid visszatekintésre került sor. Az együttműködő nemzetközi partnerek tapasztalatait Dr. Halász József szakmai vezető foglalta össze. Korábbi rendezvényeink során Nagy István lelkipásztor a Kárpátaljai gyermekintézmények működéséről adott részletes áttekintést.

A közelmúltban volt lehetőségünk megismerkedni a veszélyeztetett gyermekek ellátásának Erdélyben alkalmazott gyakorlatával, amelyet Máté János magyarlónai lelkipásztor mutatott be.Az előadó a két határon túli terület munkájában alkalmazott jó gyakorlatokat foglalta össze. Röviden ismertette az egyházak feladatvállalását és részvételét a veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek megsegítésében, gondozásában.

Meghívó kompetenciafejlesztő rendezvényre 2019.06.12.

2019.06.08.

A Szentlélek ereje, a ránk bízott talentumok és az Istennek tetsző élet I.

2019.06.05.

A Biblia tanítása szerint a bűnbe esett ember megváltásának beteljesedése a Szentlélek kitöltetésével valósul meg. Pünkösd ünnepének üzenete az, hogy Isten, aki eleve a saját képmására teremtette az embert, Jézus megváltó cselekedetének hatására: minden egyes emberbe belehelyezi sajátmagát, saját erejét, azáltal, hogy a Szentlélekből jut minden embernek, minden emberbe.

A bennünk lévő erő bizonyosságáról beszél Pál apostol is, amikor azt mondja, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk az Úr, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

Az alkotó, szabad, a világ felé nyitott élethez szükséges erőforrások meglétéről még konkrétabban is eligazítást ad a Biblia.

A vallásos emberek számára evidencia, hogy életüket Istenüknek tetsző módon szeretnék élni. A hívő emberekben gyakran és joggal felvetődő kérdés, hogy miként élhetnek Istennek tetsző életet. A keresztény válasz erre látszólag nagyon egyszerű: akkor élünk Istennek tetsző életet, ha jól sáfárkodunk a ránk bízott talentumokkal. Mi mindent feltételez, mi mindenről szól ez az egyszerű megállapítás?

A szeretet parancsa

2019.06.04.

A közismert bibliai történet szerint, amikor az egyik farizeus megkérdezte Jézust, hogy a rengeteg parancs és tiltás közül melyik a legfontosabb, akkor Jézus a szeretet parancsát emelte ki legfontosabbként. Megmondta, meghatározta azt is, hogy mire kell irányulnia az emberi szeretetnek. Szeresd az Urat, szeresd önmagadat és szeresd felebarátodat – így hangzik a felsorolás.

Tudjuk azt is, hogy a szeretet, mint cselekvő szeretet fogalmazódik meg.

Vagyis a keresztény hit szerint az embernek az Istenhez fűződő, önmaga iránt érzett és felebarátai iránti szeretetét nem elég emocionális szinten megélni, úgymond belül érezni, hanem azt aktív módon ki is kell nyilvánítani. Cselekvő szeretetről van itt szó. Tettekkel, cselekvésekkel, aktív magatartással kell bizonyságot tennünk a bennünk élő szeretetről.

Az igazi, az emberhez méltó munkának, tevékenykedésnek elválaszthatatlan eleme a szeretet, vagyis az, hogy a célracionalitás követelményeinek megfelelésen túl egy emelkedettebb, fontosabb szempont is motiválja. Az anyagi javak megszerzése mellett a jó cselekvésének a vágya vezérli, mellyel kiérdemelhető mások elismerése, az Istennek tetszés, és a körülöttünk élő, számunkra fontos emberek általi megbecsülés.

Felvethető és gyakran felvetődő kérdés, hogy rendelkezik-e az egyén a világban való szeretetteljes munkálkodáshoz elegendő erővel, megfelelő erőforrásokkal.

Hívei számára megnyugtató választ nyújt erre a kérdésre is a keresztény vallás.

Kapcsolatfelvétel, hálózatépítés II.

2019.06.03.

A projekt célja a résztvevő egyházközségeknek településein és azok környezetében rendszeresen felmerülő, a lakosság életére (negatív) hatást gyakorló problémák feltárása, részletes megismerése, összehasonlítása – az azonosságok és az eltérések megismerése – és kezelésükre megfelelő stratégiák, intézkedések, beavatkozási logikák, jó gyakorlatok kidolgozása.

A hálózatépítés az előre megtervezett közös munkavégzés folyamata. A közösségi hálózatok alapvető célja, hogy nagyon hasonló partnerségi együttműködések azonos cél elérésén közösen dolgozzanak.

A hálózatépítés a hálózatban való részvétel (networking) során az emberek, csoportok és szervezetek belső és külső kapcsolatainak a teljesítményfokozás érdekében kifejtett szisztematikus kialakítása és működtetése, menedzselése történik meg.

A hálózat fontos elemei megfelelő kommunikáció biztosítása, a gördülékeny együttműködések feltételeinek megteremtése és a folyamatok megfelelő koordinációja. Az elektronikus eszközök támogatják és bővítik a hálózatépítés lehetőségeit, de a hálózatok alapvetően emberközpontúak, így a megvalósítás során a személyes megbeszélés formáit részesítjük előnyben.

AKSZA Utcagyerek Missziós Ház

2019.06.02.

A 2019. május 31-i műhelymunka második részében a rendezvény résztvevői bekitekintést nyertek a határon túl élő magyarok életére, és megismerkedhettek az ott alkalmazott gyakorlattal. Máté János magyarlónai lelkipásztor először bemutatta lakóhelyét, a Kolozsvárhoz közel fekvő magyarlakta községet, és annak gyülekezetét. Ezután beszélt a veszélyeztetett gyermekek ellátásának kolozsvári gyakorlatáról. Az AKSZA utcagyerek missziós ház tevékenységét mutatta be.

A szolgáltatás célcsoportjai: árvák, családjuktól elszakadt gyermekek – elhanyagolt, bántalmazott, veszélyeztetett gyermekek – családon belüli erőszak áldozatai – egyszülős családok, gyerekeiket egyedül nevelő szülők – szegénységben élők – szociális krízishelyzetben lévők – tartós munkanélküliek – romák – hajléktalan személyek – sérült személyek (és családjaik) – bűnelkövetők, börtönben élők, börtönből szabadultak

AKSZA Utcagyerek Missziós Házat 2000-ben hozta létre az Erdélyi Református Nőszövetség vezetősége. 2000-ben a németországi Gustav Adolf Werk és a svájci Glaube in der 2 Welt nőszövetségek segítségével sikerült azt a házat megvenni, amiben mai napig is folyik a tevékenység. 2015 júliusától az intézmény új neve AKSZA Ház Egyesület.

Programjaik:

  1. Állandóan bentlakó gyerekek, akiket törvényszéki végzés vagy gyermekvédelmi határozat alapján helyezett ide a gyámhatóság. Ezek a gyerekek félárvák, szociálisan terhelt családok gyermekei, akiknek az AKSZA biztosít otthont.
  2. Nappali program: azok a gyerekek járnak, akiknek szülei anyagi nehézségek miatt nem tudnak gyermekük részére megfelelő körülményt biztosítani a tanuláshoz. A gyerekek iskola után az AKSZÁ-ban étkeznek, tanulnak, majd este hazamennek.
  3. Bentlakásos program: a fiatalok, akik a Zsoboki Általános Iskolában befejezték tanulmányaikat, a Zsoboki Bethesda Gyermekotthon lakói, és képességük van tovább tanulni, az iskola ideje alatt az AKSZÁ-ban tartózkodnak, nevelkednek. Az AKSZA minden gyermek számára biztosít ételt, naponta öt alkalommal, mindennapi tisztálkodásra lehetőséget, pedagógusi felügyeletet és a házi feladatok megoldásában segítséget, orvosi ellátást betegség esetén, ruhát, lábbelit, szükséges tanfelszerelést.
A stratégiai cél valójában egy jövőkép

2019.06.01.

A 2019. május 31-én megrendezett szakmai műhely első részében Dr. Pankucsi Márta tartott ismertetést a projekt keretében továbbfejlesztett szolgáltatásokról, és a kidolgozott új stratégiákról.

Röviden ismertette a projekt célját. Minden stratégia kidolgozása során a meghatározó a kitűzött cél. A stratégiai cél valójában egy jövőkép.

A jó stratégia kidolgozásakor olyan jövőképet kell választani, mely egyszerre két kritériumnak is megfelel. Az egyik, hogy vonzó legyen, a másik, hogy megvalósítható legyen.

A stratégia kialakítása során az egyik lehetőség, hogy a célcsoport és a stratégiát kidolgozók, megvalósítók köre két külön halmaz. A másik lehetőség, hogy a célcsoport maga alkotja és valósítja meg a stratégiát, vagy legalábbis jelentős mértékben bevonódik abba. Ez utóbbit tekinthetjük a társadalmi innováció adekvát stratégiaalkotásának.

A társadalmi innováció ugyanis egy kedvező jövő kiválasztása és megvalósítása, az érintettek széleskörű részvételével.

Esetünkben a stratégiai cél, az elérni kívánt kedvező állapot a pályázatban megfogalmazást nyert.

A stratégiai cél, hogy az érintett egyházközség feltárja, részletesen megismerje a környezetében élő emberekre negatív hatást gyakorló társadalmi, szociális problémákat. A feltárást, megismerést követően kerülhet sor a beavatkozásra, a segítő szolgáltatások kialakítására.A projekt keretében végzett kutatás eredményeiből látható, hogy a társadalmi, szociális problémákkal küzdő emberek, így az idősek és a veszélyeztetett kiskorúak arra vágynak, hogy legyenek olyan erős emberi kapcsolataik, melyek biztosítják őket fontosságukról, és amelyek lehetőséget nyújtanak saját legjobb képességeik, készségeik megmutatására, visszaigazolására.

Meghívó rendezvényre 2019.06.07.

2019.05.30.

Hajdúnánási idősek otthona

2019.05.28.

A 2019. május 21-én tartott tanulmányút része volt a hajdúnánási idősek otthonának meglátogatása is.

Az Idősek Otthona Hajdúnánás központjában, nyugodt csendes helyen található. Ellátási területe Hajdúnánás város közigazgatási területére terjed ki. Az intézet sokrétű feladatot lát el.

Időskorúak tartós bentlakásos ellátását biztosítja 15 fő részére, amely életvitelszerű tartózkodást biztosít folyamatos, 24 órás felügyelet mellett. A rendelkezésre álló 18 férőhelyből 3 átmenet ellátásra van fenntartva. A folyamatos 24 órás felügyeletet orvosok és nővérek biztosítják.

Házi segítségnyújtást biztosít 36 fő részére. A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakó környezetében biztosítják az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

Szociális étkeztetésben 109 fő részesül.Idősek nappali ellátását, demens betegek nappali ellátását 37 fő részére tudják megoldani.