Pályázatok- EFOP-5.2.2

Hajdúnánási református óvoda és iskola

2019.05.27.

A 2019. május 21-én megrendezett tanulmányút résztvevői megismerkedtek a hajdúnánási református óvoda és iskola működésével. Az Alapítvány működése nem választható el az iskolától, hiszen a fiatalok nevelés itt kezdődik.

Bocskai István, aki protestáns vallásszabadságért is kiállt, a seregében szolgáló hajdúkat jutalmul hűségükért 1605 decemberében letelepítette, és létrehozta a hajdú településeket. Az itt élő protestánsok első teendőjüknek azt tekintették, hogy iskolákat alapítsanak.

A Hajdúnánási Református Egyházközség alapítása, 1617 – óta folyamatosan működtetett, amikor tehette, elemi iskolát, gimnáziumot.

Elemi iskolát: 1617-től 1948-ig az államosításig működtetett, majd 1995-től ismét újraalapította. Ennek jogutódja volt 2011-ig a Református Általános Iskola és 2011. augusztus 29-től a Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda.

Az Egyházközség Gimnáziumot is működtetett 1656-tól 1948-ig az államosításig.

1991. XXXII. tv. alapján a Hajdúnánási Református Egyházközség Presbitériuma visszakérte épületét, és hosszú harcok és áldatlan viták után 1995-ben végre újra megindulhatott Hajdúnánáson a református általános iskolai oktatás.

2011-ben Szólláth Tibor – a város új polgármestere azzal a kéréssel kereste meg az intézmény fenntartóját, a Hajdúnánási Református Egyházközséget, hogy vállaljanak át a város kötelező feladataiból óvodai nevelési feladatokat – a városi igény alapján három, vagy négy óvodai csoportot. Ezt a megkeresést az Egyházközség missziói elhívásnak is tekintette.A 2011/2012-es tanévben 8 fő óvodapedagógussal, 1 fő hitoktató, gyermekvédelmi felelőssel, 4 fő dajkával, 1 fő óvodatitkárral és 1 fő karbantartóval bővült az intézmény alkalmazotti közössége.

Tanulmányút tapasztalatai

2019.05.26.

A 2019. május 21-i tanulmányút résztvevői megismerkedtek a Hajdúnánás Református Hitéletért Alapítvány munkájával.

Hajdúnánás város kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy a fiatalok és közösségeik a település életének tevékeny részesei legyenek. Ebből a célból 2015 végén ifjúsági stratégia alkotására került sor a városban. Ennek célja az volt, hogy párbeszéd és együttműködés jöjjön létre a fiatalokkal, amelynek következtében kibontakozhat egy olyan új generáció, amely Hajdúnánáson képzeli el jövőjét és azért cselekedni is akar. A célok között megfogalmazódott az a szándék, hogy a település iránt elkötelezett fiatalok a városban maradva, a jövőben cselekvő civil közösségeket hozzanak létre.

A város Ifjúsági Stratégiai Koncepciójával összhangban a Református Hitéletért Alapítvány a hajdúnánási fiatalok aktív társadalmi szerepvállalásának erősítése céljából egy programsorozatot kíván megvalósítani. Az Alapítvány 2016-ban pályázatot nyújtott be “Ifjúsági társadalmi szerepvállalás erősítése Hajdúnánáson” címmel, amely eredményes volt, és megvalósítására támogatási szerződést kötött az Emberi Erőforrások Minisztériumával.A projekt keretén belül olyan közösségépítő, személyiségfejlesztő illetve kompetenciafejlesztő táborokat, képzéseket, szabadidős programokat terveznek, a fiatalok számára, amelyek az önkéntesség, valamint a város életébe való bekapcsolódás segítségével járulnak hozzá a fiatalok sikeres önálló életkezdéséhez.

Hajdúnánás Református Hitéletért Alapítvány

2019.05.25.

A 2019. május 21-én lebonyolított tanulmányút és a hozzá kapcsolódó műhelymunka célja a Hajdúnánás Református Hitéletért Alapítvány működésének és jó gyakorlatainak megismerése volt. A tanulmányút résztvevőit Gacsályi Gábor lelkipásztor fogadta, aki először a nagy múltú templomot mutatta be, ahol ismertette az Alapítvány tevékenységét. Részletesen szólt az ifjúságot megcélzó programról. Az ismertetést követően a tanulmányút résztvevői az egyházközség területén működő intézményeket (iskola, óvoda, idősek otthona) látogatták meg.

A hajdúnánási református templom és a torony a település legjellegzetesebb épületei közé tartozik. Amikor 1605 decemberében a hajdúk elfoglalták a várost, mint Bocskai ajándékát, szinte pusztaság volt. Bocskai hadinépe nemességet, birtoklevelet és földet kapott vezérétől, s Nánás monostorának romjai között felépítették, házaikat, a monostorból templomot és iskolát építettek.

Ha belépünk a hatalmas faajtókon a vízszintes és a függőleges belsőépítészeti elemek kiegyensúlyozottságát érzékelhetjük. A templomban figyelemreméltó karzat van. A nyugati, észak és keleti oldalon végigvonuló barokk elemeket hordozó horizontális tömeget 12 függőleges oszlop tartja barokk faragású oszlopfőkkel. Ezek az év hónapjait szimbolizálják.A templom 2300 férőhelyes. Október 31-ig használják. A téli időszakban a régi parókia épületében kialakított 200 fő befogadására alkalmas fűthető gyülekezeti házat használják.

Meghívó kompetenciafejlesztő rendezvényre 2019.05.31.

2019.05.22.

Kapcsolatfelvétel, hálózatépítés I.

2019.05.19.

A kapcsolatfelvétel és hálózatépítés során a támogatást igénylő és a projektben résztvevő partnerek közötti kommunikációs csatornák létrehozása, megerősítése, a kapcsolattartásért felelős személyek kijelölése és a kapcsolattartás rendszerességének, módjának meghatározása valamint a projektben részt vevő szervezetek bemutatása, megismerése történik meg. A kapcsolatfelvétel és a hálózatépítés közös szakmai konferenciák, rendezvények keretében valósul meg, melyeken a szervezetek képviselői, munkavállalói vesznek részt.

A partnerekkel való kapcsolatfelvétel első lépéseként az érintett szervezeteknek, közvetlen kapcsolattartóknak elektronikus úton továbbításra kerül az együttműködési felhívás, melyben ismertetésre kerülnek a projekt legfőbb céljai és a projekt megvalósításának elvárt hatásai, eredményei, továbbá azokat a területeket és feladatokat, melyekre az együttműködés kiterjed. Ez a folyamat fontos az előkészítés szempontjából, hiszen segítségével a résztvevők a konferenciákon felkészülten jelenhetnek meg, előre összegyűjthetik kérdéseiket, ötleteiket.

Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ

2019.05.19.

A 2019. május 17-én lebonyolított tanulmányút másik fontos helyszíne a Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ volt, amely mintegy ellenpontja volt a korábban meglátogatott óvodának. Míg ott a legfiatalabbakról való gondoskodással ismerkedhettek meg a résztvevők, itt az időskorúak ellátásáról szerezhettek információkat.

A központ munkáját Kertész Andrea intézményvezető és Kovács Katalin főnővér mutatta be.

A Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ létrehozásának és működtetésének célja, elsősorban Hajdúböszörmény település időskorú, fogyatékos, lelki, szociális és egészségi okok miatt rászoruló lakosainak személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása, alap- és szakosított ellátási forma keretében. Az intézmény 1050 m2 területen működik, és 2012 óta mintegy 2000 fő ellátását biztosította.

Szolgáltatásaik sokrétűek, és igazodnak az ellátottak igényeihez és rászorultságához.

A szociális étkeztetés keretében napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak a rászorulóknak. Orvosi javaslatra diétás menüt is tudnak szolgáltatni.

Az önmaguk ellátására már nem teljesen képes embereknek lakásukban napi 1-4 órás házi segítségnyújtással biztosítanak gondozást.Szolgáltatásaik részét képezi a fogyatékosok nappali ellátása, az idősek nappali ellátása, az idősek otthona és a fogyatékosok ápoló-gondozó célú lakóotthona.

„Jó Pásztor” Református Óvoda

2019.05.19.

A 2019. május 17-én megrendezett tanulmányút és műhelymunka első állomása a “Jó Pásztor” Református Óvoda volt Hajdúböszörményben.

A tanulmányút résztvevőit Somogyi László lelkipásztor fogadta, és kísérte el az óvodába.

Az óvodát és annak tevékenységét Dobóné Tanczig Anita óvodavezető mutatta be.

Az óvoda Hajdúböszörmény központjában, Kálvin téri református templommal szemben található modern, tágas, minden igényt kielégítő környezetben. Kapuit 2006-ban nyitotta meg, először 3 csoporttal, majd hamar kibővült még 2 másik csoporttal.

Az öt csoportban jelenleg 123 gyermek van. Az induló csoport létszáma 18 fő, a többi csoportban 26 gyermek található. A tágas csoportszobák korszerű eszközökkel vannak ellátva, mindegyikhez külön gyermekmosdó, öltöző biztosított. A csoportszobák jól felszereltek megfelelő számú, és sokoldalú játéktevékenységhez szükséges eszközökkel, gyermekkönyvvel, barkácssarokkal.

A pedagógiai munkát segítik az EGYMI (Református Pedagógiai Szakszolgálat) munkatársai, akiknek külön egyéni fejlesztő szoba áll rendelkezésére. A gyermekek testi-lelki fejlődését fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógytestnevelő és gyermekpszichológus segíti.

Helyi nevelési program kiemelt területe a hitéleti nevelés. Nézeteikkel azt a tényt képviselik, hogy napjainkban nagy szükség van az isteni üzenetre: “Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat…”. Ez az üzenet lehetőség arra, hogy élve a Biblia tanításaival, az imaközösség ajándékaival, lelki többletet kapjanak óvodásaik.

Az óvodai élet hétköznapjait az egyházi ünnepek – Karácsony, Húsvét, Pünkösd, Reformáció – teszik különlegessé, élményt adóvá. Az óvodában több tehetségcsoport is működik. Színesíti a gyermekek hétköznapjait a néptánc, játékos angol nyelv, ügyes kezek barkácsszakkör, zene-ovi, ovi-foci, valamint 2018 szeptemberétől a robotika (LEGO robot) és a sakkjátszótér is.A nevelési feladatokhoz egy 9 fős kisbusz is rendelkezésükre áll.

A 2019. május 17-én megrendezett tanulmányút és műhelymunka első állomása a “Jó Pásztor” Református Óvoda volt Hajdúböszörményben.

A tanulmányút résztvevőit Somogyi László lelkipásztor fogadta, és kísérte el az óvodába.

Az óvodát és annak tevékenységét Dobóné Tanczig Anita óvodavezető mutatta be.

Az óvoda Hajdúböszörmény központjában, Kálvin téri református templommal szemben található modern, tágas, minden igényt kielégítő környezetben. Kapuit 2006-ban nyitotta meg, először 3 csoporttal, majd hamar kibővült még 2 másik csoporttal.

Az öt csoportban jelenleg 123 gyermek van. Az induló csoport létszáma 18 fő, a többi csoportban 26 gyermek található. A tágas csoportszobák korszerű eszközökkel vannak ellátva, mindegyikhez külön gyermekmosdó, öltöző biztosított. A csoportszobák jól felszereltek megfelelő számú, és sokoldalú játéktevékenységhez szükséges eszközökkel, gyermekkönyvvel, barkácssarokkal.

A pedagógiai munkát segítik az EGYMI (Református Pedagógiai Szakszolgálat) munkatársai, akiknek külön egyéni fejlesztő szoba áll rendelkezésére. A gyermekek testi-lelki fejlődését fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógytestnevelő és gyermekpszichológus segíti.

Helyi nevelési program kiemelt területe a hitéleti nevelés. Nézeteikkel azt a tényt képviselik, hogy napjainkban nagy szükség van az isteni üzenetre: “Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat…”. Ez az üzenet lehetőség arra, hogy élve a Biblia tanításaival, az imaközösség ajándékaival, lelki többletet kapjanak óvodásaik.

Az óvodai élet hétköznapjait az egyházi ünnepek – Karácsony, Húsvét, Pünkösd, Reformáció – teszik különlegessé, élményt adóvá. Az óvodában több tehetségcsoport is működik. Színesíti a gyermekek hétköznapjait a néptánc, játékos angol nyelv, ügyes kezek barkácsszakkör, zene-ovi, ovi-foci, valamint 2018 szeptemberétől a robotika (LEGO robot) és a sakkjátszótér is.

A nevelési feladatokhoz egy 9 fős kisbusz is rendelkezésükre áll.

Meghívó szakmai műhelyre és tanulmányútra 2019.05.21

2019.05.12.

Meghívó tanulmányútra 2019.05.20.

2019.05.11.

Meghívó szakmai műhelyre és tanulmányútra 2019.05.17

2019.05.04.