Pályázatok- EFOP-5.2.2

Meghívó tanulmányútra 2019.05.16.

2019.05.04.

Tájékoztató EFOP-5.2.2-17-2017-00137

2019.04.28.

Szakmai műhelymunka keretében 2019. április 25-én az egyházi szervezetek szerepéről és feladatairól szóló téma került megtárgyalásra.

A szakmai műhelymunka témájáról Gecse Attila lelkipásztor tartott bevezető előadást, amelyet három kérdéskör köré csoportosított.

Az első rész a küldetés gyökeréről és Isten szándékairól szólt. Az isteni szeretetközösség, bár elegendő lenne önmagának ahhoz, hogy tökéletes legyen, meg akarja osztani, ajándékozni akarja magát, hogy ebben a közösségben másoknak is, nekünk, embereknek is részünk legyen.

A második kérdéskör arról szólt, hogy az egyház Isten tervét szolgálja. Ebben a szolgálatban az egyház úgy értelmezi önmagát, mint aki nem önmagáért létezik, hanem egy isteni terv szolgálatáért, amelyet Isten Országának hívunk.

A harmadik rész arról szólt, hogy az egyház négy területen tölti be küldetését. Ezek közül az egyik a diakónia, vagyis a tevékeny testvéri szeretet evangéliumi szellemű gyakorlása, amely egyrészt a rászorulók segítését, felemelését, illetve a társadalom (oktatás, egészségügy, szociális ellátás stb.) Isten elképzelése szerinti formálását jelenti. Másik a koinonia, az evangéliumi stílusú testvéri együttélés. Harmadik a martyria, az egyház prófétai, tanúságtevő, és ezen belül igehirdetői feladata. A liturgia pedig az a szolgálat, amelyben az egyház Isten Országának már megvalósult, másrészről vágyott értékeit (pl. megváltást, fejlődést, gyógyulást, közösséget stb.) ünnepli.Talán érthetően a diakónia volt az terület, amely a legtöbb észrevételt váltotta ki. A résztvevők példákat említettek a református szeretetszolgálat ilyen irányú tevékenységéből. Az adakozás, adományozás, segítségnyújtás motiváló ereje a szeretet. Fontos meglátni a szükséget.

Kommunikációs csatornák, eszközök

2019.04.21.

 • Honlap alkalmazása: A projektvégrehajtás teljes körű és hatékony kommunikációjának biztosítása érdekében a létrehozott (fejlesztett) weboldalon is tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket a projekt teljes időtartama alatt. A honlapon a projekt végrehajtásával kapcsolatos minden külső és belső partnert, illetve a nyilvánosságot érintő információt közzéteszünk. A honlapon megjelenítésre kerülnek az intézmények által elvégzett önálló és közös munka eredményei, összefoglalói, a találkozások adatai. A projekt megvalósítása során vállaljuk, hogy a megvalósításhoz kapcsolódóan legalább 100 db (legalább 800 karakter tartalmú) bejegyzést teszünk közzé weboldalunkon. A weboldal rugalmas és könnyen elérhető információforrásként áll az érdeklődők rendelkezésére,
 • Megbeszélések: A megbeszélések célja, hogy a projekt lebonyolításában érintett szereplők feladatuk ellátásához szükséges naprakész információkkal rendelkezzenek. A megbeszélések további célja az együttműködési keretek kialakítása, feladatok tisztázása, a felmerülő problémák, javaslatok megvitatása, monitoring adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok egyeztetése. A megbeszélések programjának meghatározásához, időpontjainak kijelöléséhez a projekt mérföldköveit szükséges figyelembe venni.
 • Közvetett kapcsolattartás: A közvetett kapcsolattartás során a résztvevő partner szervezetek képviselőket delegálnak az egyes eseményekre, rendezvényekre, megbeszélésekre, akik az információkat összegyűjtik, majd előadás vagy meeting során átadják azokat a szervezet többi tagjának. A közvetett kapcsolattartás másik formája az elektronikus úton végzett kommunikáció, mely esetén az egyes információkról, eredményekről a partnerek elektronikus levélben, vagy telefonos meeting során értesülnek.
Meghívó 2019.04.25.

2019.04.14.

Projekt megvalósítás 2019.03.31.

2019.04.01.

A Miskolc-Csabai Kapui Református Egyház támogatást nyert az EFOP-5.2.2-17-2017-00137 kódszámú “Transznacionális együttműködések megvalósítása a Miskolc-Csabai Kapui Református Egyház szervezésében” című pályázaton, mely megvalósítása 2018 januárjától 2019 decemberéig tart.

2018. januárjától a projekt megvalósítása folyamatosan zajlik, felállt a megvalósítói stáb, elkészült a szakmai tevékenységek ütemezése, egyeztetésre kerültek a pontos dátumokkal ellátott rendezvények időpontjai.

Az együttműködő partnerekkel a kapcsolatfelvétel megvalósult, a kapcsolattartás és együttműködés folyamatos, a közös megbeszélések révén kialakításra került a tapasztalatszerzési, együttműködési és kommunikációs terv. Minden együttműködő partner és a projekt gazda között megvalósult a feladatok egyeztetése az együttműködés szabályainak, kereteinek meghatározására, az együttműködési megállapodások aláírásra kerültek.

2018. január és 2019.03.31 között megvalósult rendezvények:

Szakmai műhely munka 7 alkalommal, tanulmányút 5 alkalommal, 4 alkalommal meeting és nemzetközi hálózatépítés, konferencia 1 alkalommal, egy alkalommal eredmények terjesztése széleskörben.

Tájékoztató EFOP-5.2.2-17-2017-00137

2019.03.31.

A 2019. 03.29-én megrendezett konferencia témája aprojekt eredményeinek széleskörű megismertetése volt.

Ezt követően tételesen bemutatásra kerültek az eddig elvégzett műhelymunkák és megvalósított tanulmányutak.

Gecse Attila projekt menedzser bevezető szavai után Dr. Halász József szakmai vezető adott tájékoztatást a résztvevők számára.

Ismertette a főbb célokat és az együttműködő partnereket. Ezután azokról a hátrányos helyzetű csoportokról szólt, akik esélyeinek javítása érdekében keresik a lehetőségeket a projekt megvalósítás során.

Ide tartoznak a romák, és mélyszegénységben élők, a veszélyeztetett kiskorú gyermekek, a szülés után visszahelyezkedő nők, az elmagányosodó időskorúak, valamint a fogyatékkal élők.

A projekt keretében elvégzendő feladatok:

 • a tanulmányozni kívánt területek megismerése
 • nemzetközi hálózatépítés
 • közös szakmai programok szervezése
 • a projekt eredményeinek megismertetése
 • a nemzetközi tapasztalatok és a jó gyakorlat megismerése, ajánlások kidolgozása a hazai alkalmazásra.

Kutatás, kutatási zárójelentés kidolgozása

Módszertani összegzés, szakmai kiadvány megjelentetése

A projekt keretében 12 műhelymunkát és 8 tanulmányutat kötelező megvalósítani.Ezt követően tételesen bemutatásra kerültek az eddig elvégzett műhelymunkák és megavalósított tanulmányutak.

Meghívó 2019.03.29.

2019.03.18.

Nemzetközi hálózatépítés

2019.03.15.

A nemzetközi hálózatépítés keretében kialakításra kerül a támogatást igénylő és a partnerek közötti kapcsolattartást biztosító rendszer, kijelölésre kerülnek a kapcsolattartási és adminisztrációs feladatok ellátásáért felelős személyek.

A nemzetközi együttműködés keretében a támogatást igénylő és a partnerek szakmai tapasztalataik, észrevételeik alapján igyekeznek meghatározni egy olyan átfogó intézkedési tematikát, mellyel a tanulmányozni kívánt szolgáltatás és terület megfelelően fejleszthető, alakítható a felmerült igényeknek megfelelően. A hálózatépítés célja az egyes tapasztalatok, nehézségek és sikerek megosztása, a különböző felekezetek, helyi gyülekezetek, missziós szervezetek, mozgalmak összekapcsolása és képzése, megerősítése. 

Átfogó cél megismerni a településeken jelen lévő hátrányos helyzetű közösségek és az ezeket segítő szervezetek hasonlóságait, különbségeit, erősségeit és gyengeségeit, megvizsgálni miben tudunk egymás segítségére lenni, mit tudunk tanulni egymástól.

„Kevert módszer”-es kutatás

2019.03.13.

A kevert módszerű konstrukció különböző típusú módszereket foglal magába, beleértve az előre meghatározott és új keletű módszereket, zárt és nyitott végű kérdéseket, az adatszerzés többszörös formáit. A kevert módszeres kutatást olyan kutatási csoportok végzik, amelyek tagjainak van elégséges tapasztalata a kvalitatív és kvantitatív módszerekben, hogy megítéljék egy megközelítés megbízhatóságát, amelyet a tanulmány, eredmény kivitelezéséhez használnak majd.

A kvantitatív kutatás során pontos szám-, statisztikai adatokat szerzünk, a kvalitatív kutatás során pedig mélyebb betekintést nyerhetünk a probléma mögé, megismerhetjük az egyes adatok kialakulásának okát, hátterét. A két módszer vegyítésével, együttes alkalmazásával az eredményeket, adatokat és azok eredetét is kutathatjuk, így átfogó és részletes képet alkothatunk a problémáról. A kvantitatív és kvalitatív kutatás együttes alkalmazása esetén, az egyik megközelítés hátrányát kompenzálhatja a másik alkalmazása.

A “kevert módszer” gyakorlati alkalmazása a projekt során:

 • kvalitatív kutatás felhasználandó elemeinek összesítése – felhasználható számadatok, statisztikai kimutatások összegyűjtése
 • kvantitatív kutatás felhasználandó elemeinek összesítése – a probléma háttérének, szociális és társadalmi hatásainak összegyűjtése és vizsgálata

módszerek integrálása összekapcsolással, beágyazással – összekapcsolás: egy folyamat részei, akár párhuzamosan más aspektusokat vizsgálnak, akár egymás után történik az adatok kiértékelése beágyazás: egyik módszer csak beágyazottan jelenik meg a másik módszer használata során

Tájékoztató EFOP-5.2.2-17-2017-00137

2019.03.09.

A 2019.02.28-án megrendezett konferencia záró előadása az egyházi közösségek segítő tevékenységével foglalkozott. A téma előadója Dr. Furmanné Dr Pankucsi Márta szociológus volt.

Az egyházak mindig is végeztek segítő tevékenységet, ez működésük fontos része volt. Ez hosszabb időre megszakadt, ez a magyar társadalom tragédiája. Jelenleg az egyháznak ismét van feladata, szerepe. Cél, hogy az emberközpontúság ismét visszaálljon. A különböző ezen a területen tevékenykedő szereplők (állam, non profit szervezetek, egyházak, magán tevékenység) között megfelelő együttműködés és munkamegosztás alakuljon ki.

A segítés módja: gondozás és gondoskodás. A terhek megosztása, viselése a másik ember helyett. Rádöbbenés, hogy a teher másként is viselhető.

Az idősek jellemzői:

 • biológiai folyamatok
 • egészségi állapot változása
 • kiesés a munka világából
 • családi helyzet megváltozása
 • emberi kapcsolatok beszűkülése

A legfőbb gond az anyagi javak, valamint a mások általi elfogadottság, megbecsülés hiánya

Az egyházi közösségek feladatai:

 • miben tudunk segíteni
 • részt vállalni a segítésben
 • milyen segítő kapacitással rendelkeznek a gyülekezet tagjai
 • mozgósítani a bennünk lévő szeretet tartalékot